header foto header foto header foto
header foto header foto header foto
header foto header foto header foto
 

club_gedragsregels


Bij de LHC nemen we grensoverschrijdend gedrag serieus. We werken met gedragsregels voor begeleiders en sporters om een veilige omgeving te creëren en bovendien hebben we een vertrouwenspersoon binnen onze club.


Vertrouwenspersoon

Binnen de LHC hebben we twee vertrouwenspersonenCorine van Iperen en Gemma Kalmeijer. Corine is huisarts en Gemma is letselschade jurist. 

Wanneer zich een situatie voordoet waarbij je in compleet vertrouwen met iemand contact zoekt, kun je bij een van hen – Corine of Gemma – terecht.

In eerste instantie dient de vertrouwenspersoon als klankbord, bijvoorbeeld in geval van klachten en/of problemen, die je met hem of haar kunt besproken die zij onafhankelijk en vertrouwelijk behandelen.

Na een melding bij ons vertrouwenspersoon vindt een eerste gesprek plaats en naar aanleiding hiervan stellen jullie samen een plan van aanpak op. De aanpak kan bestaan uit advisering, begeleiding, bemiddeling of er kan doorverwezen worden naar andere professionele ondersteuning.

 

Wat zijn ongewenste omgangsvormen?

o Agressie en geweld

o Discriminatie

o Pesten en/of treiteren

o Roddelen en/of negeren

o Verbale of fysieke intimidatie

o Seksuele intimidatie

 

Zeker in ‘lichte’ gevallen is het goed om eerst met degene die het ongewenste gedrag vertoont, contact op te nemen en te proberen dit te bespreken. Zijn de klachten ernstiger óf helpt het aanspreken niet, dan kan contact opgenomen worden met een vertrouwenspersoon.


Neem contact op met onze vertrouwenspersoon Jeroen van Huijstee of Wilma Weekenstroo via:
[email protected].
 

Uitgebreide informatie vertrouwenspersoon: vertrouwenspersoon en grensoverschrijdend gedag

 


Gedragsregels (seksuele intimidatie)

Ongewenst gedrag, waaronder seksuele intimidatie, wordt niet alleen bij de Lochemse Hockey Club niet getolereerd, ook de sportbonden in Nederland nemen dit gedrag serieus. NOC*NSF heeft gedragsregels voor sportbegeleiders opgesteld. Die regels zijn door alle landelijke sportbonden onderschreven.

De regels zijn gemaakt om de risico's op ongewenst gedrag te verkleinen in de relatie tussen pupil en trainer, tussen sporters onderling, en tussen functionarissen van de vereniging en sporters. Ze fungeren als toetssteen voor het gedrag van begeleiders, functionarissen en sporters in concrete situaties. De gedragsregels die worden onderschreven door alle landelijke sportorganisaties die zijn aangesloten bij NOC*NSF – zo ook onze vereniging via de KNHB – zijn hieronder te vinden; ze zijn aangepast in lijn met het Reglement Ongewenst Gedrag van de KNHB.

1.De begeleider en andere betrokkenen (hierna: de "Begeleider") moeten zorgen voor een omgeving en een sfeer waarbinnen de sporter zich veilig voelt.

2.De sporter onthoudt zich van ongewenste gedragingen jegens een andere sporter of Begeleider die gezien kunnen worden als agressie en geweld, discriminatie, pesten en/of treiteren, roddelen en/of negeren, verbale of fysieke intimidatie of seksuele intimidatie.

3.De Begeleider onthoudt zich ervan de sporter te bejegenen op een wijze die de sporter in zijn waardigheid aantast, én verder in het privéleven van de sporter door te dringen dan nodig is voor het gezamenlijk gestelde doel.

4.De Begeleider onthoudt zich van elke vorm van (machts)misbruik of seksuele intimidatie tegenover de sporter.

5.Seksuele handelingen en seksuele relaties tussen de Begeleideren de jeugdige sporter tot zestien jaar zijn onder geen beding geoorloofd en worden beschouwd als seksueel misbruik.

6.De Begeleider mag de sporter niet op een zodanige wijze aanraken dat de sporter en/of de Begeleider deze aanraking naar redelijke verwachting als seksueel of erotisch van aard zal ervaren, zoals doorgaans het geval zal zijn bij het doelbewust (doen) aanraken van geslachtsdelen, billen en borsten.

7.De Begeleider onthoudt zich van seksueel getinte verbale intimiteiten, via welke communicatiemiddelen dan ook.

8.De Begeleider zal tijdens training(stages), wedstrijden en reizen gereserveerd en met respect omgaan met de sporter en met de ruimte waarin de sporter zich bevindt, zoals de kleedkamer of de hotelkamer.

9.De Begeleider heeft de plicht de sporter te beschermen tegen schade en (machts)misbruik als gevolg van seksuele intimidatie. Daar waar bekend of geregeld is wie de belangen van de (jeugdige) sporter behartigt, is de Begeleider verplicht met deze personen of instanties samen te werken, opdat zij hun werk goed kunnen uitoefenen.

10.De Begeleider zal de sporter geen (im)materiële vergoedingen geven met de kennelijke bedoeling tegenprestaties te vragen. Ook de Begeleider aanvaardt geen financiële beloning of geschenken van de sporter die in onevenredige verhouding tot de gebruikelijke dan wel afgesproken honorering staan.

11.De Begeleider zal er actief op toezien dat deze regels worden nageleefd door iedereen die bij de sporter is betrokken. Indien hij gedrag signaleert dat niet in overeenstemming is met deze regels zal hij de betreffende persoon daarop aanspreken.

12.De Begeleider grijpt in indien zich gedragingen of situaties voordoen die, ondanks dat ze niet in deze gedragsregels met name als verbod staan genoemd, toch de sociale veiligheid van de hockeysportomgeving in termen van seksuele intimidatie of grensoverschrijdend gedrag bedreigen.

13.In die gevallen waarin de gedragsregels niet (direct) voorzien, ligt het binnen de verantwoordelijkheid van de Begeleider in de geest hiervan te handelen.

 

Aannamebeleid m.b.t. trainers en vrijwilligers:

Een goed aannamebeleid kan ernstige problemen voorkomen. Door het hebben van aannamebeleid zullen mensen met verkeerde bedoelingen eerder afgeschrikt worden om binnen LHC een functie te vervullen. Daarom vraagt LHC van alle trainers, bestuursleden en coaches/managers, die in het trainingsjaar 18 jaar of ouder zijn en voornamelijk met minderjarigen werken:

* een recente VOG te overleggen aan het secretariaat van LHC. Dit wordt elke 2-4 jaar herhaald;

* de gedragsregels te lezen, te onderkennen en toe te passen.

Deze laatste regel geldt voor alle begeleiders van jeugdteams, coaches en alle mensen die een functie vervullen binnen LHC en zij die actief samenwerken met leden van LHC Gedragsregels m.b.t. seksuele intimidatie (zie eerder op deze pagina).